CHÍNH SÁCH NGĂN CHẶN

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ PHÒNG CHỐNG QUẤY RỐI

Chính sách tuân thủ và ngăn chặn phân biệt đối xử, quấy rối, sau đây gọi là chung (“Chính sách”) thể hiện và khẳng định các chính sách của tập đoàn Yamato, sau đây gọi là (“Tập đoàn”) theo đó phải tôn trọng nhân quyền của mỗi cá nhân và bất kỳ hành động nào có tính chất phân biệt đối xử và quấy rối làm ảnh hưởng tới quyền con người đều không được chấp nhận. Nếu Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam sau đây gọi chung (‘”Công ty”) nhận được báo cáo hoặc phản hồi nào về việc này, Công ty sẽ điều tra làm rõ và xử lý các hành vi đó. Tất cả Cán bộ nhân viên của công ty có trách nhiệm thực hiện như sau:

1. Cam kết (a) tuân thủ theo luật, chính sách của  Việt Nam về ngăn chặn việc phân biệt đối xử và quấy rối;  và (b) bất kể luật hay quy định nào khác liên quan đến việc ngăn chặn việc phân biệt đối xử và quấy rối như Hiến pháp Nhật Bản, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Công ước về Quyền con người, Luật Bảo vệ con người, quyền Bình đẳng và đối xử giữa Nam giới và Nữ giới trong việc làm, Chính sách thúc đẩy và tạo việc làm cho người tàn tật… trong phạm vi luật pháp và các quy định đó không trái với pháp luật Việt Nam. Và không thực hiện hoặc cho phép bất cứ ai thực hiện bất kỳ hành vi kỳ thị hoặc quấy rối nào vi phạm đến nhân quyền.

2. Không thực hiện hoặc cho phép bất kỳ ai thực hiện việc phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, vùng, lãnh thổ, tuổi tác, nguồn gốc.

3. Không thực hiện hoặc cho phép bất kỳ ai thực hiện các hành vi sau đây:

(1) hành vi quấy rối tình dục, bất kể bằng ngôn ngữ hay bằng hành động mà gây ra tác động tiêu cực   phương hại tới môi trường làm việc của nhân viên; hoặc (b) bất kỳ cách đối xử bất lợi nào áp dụng lên một nhân viên chỉ vì người này phản kháng lại việc môi trường làm việc bị phương hại bởi hành vi quấy rối tình dục, bất kể quấy rối bằng ngôn ngữ hay quấy rồi bằng hành động.

(2) Không thực hiện hoặc cho phép bất kỳ ai cam kết sử dung quyền lực đề quay rối người khác, bao   gồm cả việc lợi dung quyền lực hay thâm niên công tác để quấy nhiễu, gây ra đau đớn về tinh thần hoặc thể chất cho nhân viên khác hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực chung tới cả môi trường làm việc

(3) Không thực hiện hoặc cho phép bất kỳ ai thực hiện phân biệt đối xử, bao gồm cả phân biệt đối xử đối với người mang thai, sinh con, nghỉ sinh, nghỉ chăm con…và cũng không được tạo ra một môi trường làm việc có bất kỳ phân biệt đối xử hay quấy rối nào.

4. Không thực hiện hành vi trả đũa hay có bất kỳ hành động cá nhân  nào nhằm chống lại nhân viên đã lên án hoặc báo cáo về việc bị kỳ thị, quấy rối hoặc hợp tác trong các cuộc điều tra về phân biệt đối xử hoặc quấy rối.

5. Tiến hành các cuộc điều tra và có biện pháp xử lý thích đáng đối với các hành vi cáo buộc sai phạm, đi ngược với chính sách công ty về chống phân biệt đối xử hoặc quấy rối.

 

Hanoi Office

024 3772 7015
024 3795 9824 (Số bộ phận Removal)

Fax: 024 3772 7016

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7
8:00 -17:00

Ho Chi Minh Office

028 3827 8328
028 3822 1801 (Removal)
Fax: 
028 3827 8329

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7
8:00 -17:00