CHÍNH SÁCH TUÂN THỦ LUẬT

CẠNH TRANH LÀNH MẠNH

Chính sách tuân thủ luật cạnh tranh, sau đây gọi chung là ("Chính sách") thể hiện và khẳng định chính sách của Tập đoàn Yamato sau đây gọi chung là ("Tập đoàn"). Theo đó Công Ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam, theo đây gọi chung là ("Công ty") có trách nhiệm (a) tuân thủ hoàn toàn luật cạnh tranh của Việt Nam; và (b) Các luật định hoặc quy định khác không trái với luật Việt Nam mà liên quan đến cạnh tranh lành mạnh, công bằng và tự do…gọi chung là (“ Luật cạnh tranh”). Để làm được điều đó, tất cả các nhân viên của Công ty ("Nhân viên") có nghĩa vụ phải tuân thủ như sau:

1.         Cam kết hoàn toàn tuân thủ Luật cạnh tranh và không thực hiện bất kì hành động nào có tính chất ngăn cản việc cạnh tranh lành mạnh và tự do, như - trở thành một người thông đồng hoặc thông đồng đấu thầu, thực hiện các giao dịch bằng các phương tiện không công bằng, độc quyền cá nhân, hay kết hợp kinh doanh với các bên hạn chế các đối thủ cạnh tranh.

2.         Không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Công Ty về vấn đề mang tính độc lập bởi mỗi bên như: giá cả, số lượng, khách hàng, kênh bán hàng, nhà cung cấp, cơ sở hoặc công nghệ.

3.         Không trao đổi với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Công ty hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào mang tính độc lập bởi mỗi bên bao gồm giá cả, số lượng, khách hàng, kênh bán hàng, nhà cung cấp, cơ sở hoặc công nghệ… gọi chung là ("Thông tin Cạnh tranh").

4.         (a) Từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Công ty về việc cung cấp thông tin cạnh tranh; và  (b) kịp thời báo cáo hành vi và yêu cầu đó cho Quản Lý phụ trách bộ phận tuân thủ luật định và quản lý rủi ro để tìm hướng giải quyết thích hợp.

5.         (a) Kịp thời báo cáo cho Quản Lý phụ trách bộ phận tuân thủ luật định và quản lý rủi ro  khi nhận được bất kỳ dấu hiệu hoặc thông tin cạnh tranh nào từ các đối thủ cạnh tranh; và (b) Tìm hướng giải quyết phù hợp.

6.         Kiểm tra cẩn thận và xác định sự cần thiết khi tham gia các cuộc họp, thi đấu golf, các chuyến đi hoặc đến bất kỳ nơi nào khác mà có thể tập chung các đối thủ cạnh tranh của Công ty, để đảm bảo không trao đổi thông tin cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh.

7.         Không liên lạc với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Công Ty làm gây hiểu lầm rằng nhân viên đó đã trao đổi thông tin cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh, bao gồm việc trò chuyện qua điện thoại, fax, email, truyền thông xã hội hoặc bằng cách khác.

 

Hanoi Office

024 3772 7015
024 3795 9824 (Số bộ phận Removal)

Fax: 024 3772 7016

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7
8:00 -17:00

Ho Chi Minh Office

028 3827 8328
028 3822 1801 (Removal)
Fax: 
028 3827 8329

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7
8:00 -17:00